o nas aktualności członkowie partnerzy Łomża powiat gminy architektura muzea
przyroda wędrówki agroturystyka hotele gastronomia urzędy fotogaleria mapa kontakt

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl; www.lotlomza.nazwa.pl
KRS 0000334332; R-200301215; NIP 718-210-58-07; konto: 96 2490 0005 0000 4500 2818 6656
Adres do korespondencji: Łomżyńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 70 50, 86 216 50 19, w. 44 lub: Andrzej Skarzyński, ul. Senatorska 23, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 26 50, mob. 601 328 181, e-mail: bpskatur@poczta.onet.pl


 

 

Powiat łomżyński Gmina i Miasto Jedwabne Gmina i Miasto Nowogród, Łomża Miastkowo
Piątnica Przytuły Śniadowo Wizna Zbójna

 

Powiat łomżyński powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. W stosunku do stanu sprzed 1975 roku obecne terytorium powiatu jest większe o gminę Zbójna (dawny powiat Kolno) oraz część gminy Gać (dawny powiat Zambrów), nie obejmuje natomiast miasta Łomży, która stanowi wyodrębniony powiat grodzki. Powiat łomżyński zajmuje 1,4 tys. km i położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego (stanowi około 7% jego powierzchni). Podzielony jest na 9 gmin leżących w otoczeniu Łomży (2 gminy miejsko-wiejskie i 7 gmin wiejskich). Są to: Gmina i Miasto Jedwabne, Gmina i Miasto Nowogród, gminy: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna.
Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego (81,4 tys. osób) to głównie ludność wiejska utrzymująca się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych. W dwóch małych miasteczkach – mieszka 1732 osób (2012) w Jedwabnemi w Nowogrodzie 2193 osób (2012).
Podstawą gospodarki powiatu jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 95,4 tys. ha, tj. 70,4% powierzchni  ogólnej.  W  ich  strukturze  grunty  orne  stanowią  69,5%,  łąki  18,0%,  pastwiska 12,2%. Produkcją rolną zajmuje się 8 tys. gospodarstw. Korzystna jest ich struktura obszarowa – ponad 49% stanowią gospodarstwa o powierzchni 10 i więcej hektarów. W uprawach polowych przeważają zboża i ziemniaki, natomiast w produkcji zwierzęcej – hodowla bydłai trzody chlewnej.
Przemysł to przede wszystkim przetwórstwo rolno-spożywcze reprezentowane głównie przez drobne zakłady typu rzemieślniczego. Wyjątkową pozycję zajmuje wśród nich Okręgowa Spółdzielnia  Mleczarska  w  Piątnicy,  należąca  do  najlepszych  i  największych  firm  tej  branży w kraju, posiadająca Certyfikat jakości ISO 9002 oraz Certyfikat Unii Europejskiej przyznający jej uprawnienia eksportowe na rynki europejskie. Ponadto funkcjonują zakłady produkujące materiały drzewne i budowlane.
Powiat łomżyński ma stosunkowo dogodny drogowy układ komunikacyjny, co ma istotne znaczenie przy braku pasażerskiego transportu kolejowego. W gestii samorządu powiatowego znajduje się 525,3 km dróg, którymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych. Przez teren powiatu prowadzą trasy do przejścia granicznego na Litwę i Białoruś. Położony w granicach Zielonych Płuc Polski powiat łomżyński obejmuje tereny o dużej wartości przyrodniczej, z okazami roślin i zwierząt nie występującymi w innych regionach kraju. Ponad 26% powierzchni powiatu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami ochrony prawnej. Są to: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie, część Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz tereny leżące w jego otulinie. W  Piątnicy znajdują się forty z końca XIX i początków XX wieku.
Atrakcyjne i czyste środowisko naturalne tworzy doskonałe warunki dla rozwoju turystyki. Miejsca noclegowe i wyżywienie zapewniają coraz liczniejsze na terenie powiatu gospodarstwa agroturystyczne w postaci hoteli, moteli i gospodarstw agroturystycznych.
Powiat łomżyński jest dogodnym miejscem dla inwestorów. Istnieje tu możliwość realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska, przedsięwzięć w sferze infrastruktury turystycznej, a także w zakresie rozbudowy zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na tym terenie sprzyja atrakcyjne położenie przy trasach komunikacyjnych prowadzących do przejść granicznych z Europą Wschodnią, wolne tereny i obiekty Powiat łomżyński jest dogodnym miejscem dla inwestorów. Istnieje tu możliwość realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska, przedsięwzięć w sferze infrastruktury turystycznej,
a także w zakresie rozbudowy zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na tym terenie sprzyja atrakcyjne położenie przy trasach komunikacyjnych prowadzących do przejść granicznych z Europą Wschodnią, wolne tereny i obiekty do zagospodarowania, dostatek czystych ekologicznie surowców dla przetwórstwa rolno-spo-żywczego oraz duże zasoby siły roboczej.
Za  pośrednictwem  Związku  Powiatów  Polskich  powiat  łomżyński  nawiązał  współpracę z niemieckim powiatem Dingolfing-Landau z Bawarii, Rejonem Połockim na Białorusi oraz Barbastro w Hiszpanii.


Walory przyrodnicze powiatu łomżyńskiego
Obszar działania Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska obejmuje powiat łomżyński. Jest to jeden z najpiękniejszych rejonów kraju. Atutami jest czyste  powietrze, urokliwe krajobrazy, nieskażona  przyroda co podkreślają istniejące parki  narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Wszystko to spowodowało, że na terenach tych i całego woj. Podlaskiego powstało centrum ekoregionu Zielone Płuca Polski, z wpisaniem kilku miejsc przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa. Panują tu bardzo dobre warunki do wypoczynku i nie tylko tradycyjnej turystyki pobytowej, ale przede wszystkim kwalifikowanej (wycieczki piesze i rowerowe, rajdy, spływy kajakowe oraz hobbystycznej, myślistwo, wędkarstwo, żeglarstwo).
Elementem łączącym ziemię białostocką, łomżyńską i suwalską jest Biebrzański  Park  Narodowy będącym największym parkiem narodowym w Polsce o unikalnych walorach przyrodniczych. Przepływa przez niego Biebrza z okresowymi rozlewiskami, meandrami, starorzeczami z zachowanymi naturalnymi obszarami bagnisto-torfowymi.  Można w nim spotkać żyjące w naturalnych warunkach łosie, jelenie, sarny, lisy, wilki, jenoty, wydry, borsuki, dziki no i oczywiście bobry. Na Ziemi Łomżyńskiej istnieją jeszcze dwa parki: Narwiański Park Narodowy (obejmujący część terenów na Ziemi Białostockiej) i Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.
Miejsca atrakcyjne turystycznie regionu Łomży to m.in. Skansen Kurpiowski im.  Adama Chętnika w Nowogrodzie (16 km), Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (74 km), Muzeum Przyrody w Drozdowie (13 km). To tutaj odbywa się od kilkunastu lat Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.


W okolicach powiatu łomżyńskiego znajdują się cztery regiony turystyczne:
– Rejon biebrzański znajdujący się w południowej dolinie Biebrzy, obejmujący część pradoliny Narwi. Biebrza to szlak turystyki wodnej łączący Narew przez Kanał Augustowski z jeziorami Pojezierza Suwalskiego, a przez rzeki Ełk i Jegrznię z jeziorami Rajgrodzkim i Dręstwo.
– Rejon rajgrodzki, znajdujący się w północnej części Ziemi Wiskiej obejmuje jeziora Rajgrodzkie i Dręstwo charakteryzujące się wodą w pierwszej kategorii czystości, łatwym dostępem do brzegów i wraz z Jegrznią stanowi o atrakcyjności tych terenów.
–  Rejon  północny,  kurpiowski  znajduje  się  w  północno-zachodniej  części  Ziemi  Wiskiej w dorzeczu Narwi i Pisy, którą prowadzi szlak wodny nad jeziora Mazurskie. Walory turystyczne tego  terenu  stanowią  urozmaicona  linia  brzegów  rzek,  oryginalne  drewniane  budownictwo kurpiowskie, lasy pełne grzybów i owoców runa leśnego.
– Rejon nadbużański  położony w południowej części Ziemi Łomżyńskiej nad Bugiem i swoim obszarem obejmuje gminy Zaręby Kościelne, Nur, Perlejewo.
Zwiedzając Ziemię Łomżyńską spotkamy się z bogata kulturą ludową, zachowanymi obrzędami i obyczajami ludowymi. Obywa się tu wiele imprez folklorystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów zespołów ludowych.
Tereny te oferują odpowiednie warunki do uprawiania różnych form turystyki: wędrówki piesze i rowerowe, sporty wodne (kajakarstwo, żeglarstwo, wędkarstwo myślistwo). Atrakcją są ok. godzinne przejażdżki statkiem „Bona” w kierunku Starej Łomży, spływy kajakami, ścieżki piesze i rowerowe.
Opracowano na podstawie materiałów Starostwa Powiatowego w Łomży

 

strona główna

aktualnosci

członkowie LOT ZŁ

partnerzy LOT ZŁ

miasto Łomża

powiat łomżyński

gminy

architektura

muzea

przyroda

wędrówki doliną Narwi

szlaki piesze i wodne

agroturystyka

hotele

gastronomia

urzędy

filmy i fotogalerie

kontakt

 

 

Jedwabne, siedziba M-GOK

Nowogród, skansen

Okolice St. Łomży, zakole Narwi

Tarnowo, gm. Mastkowo. Kapliczka św. Nepomucena

Piątnica, fort III

Przytuły, kościół

Śniadowo, głaz z herbem miejscowości

Wizna, kośćiół z XVI w.

Zbójna, Pisa pod Dobrylasem